Rezerwacja tel.: +48 512 088 143
Rezerwuj online

REGULAMIN

Rezerwacja / Płatności:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata  – informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu. Termin wpłaty oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji.  Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.

Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.

Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 14 dni roboczych.

Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 1 dzień przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 1 dnia przed przyjazdem.

 

Reklamacje:

Art. I. Postanowienia podstawowe

 1. W celu zapewnienia prawidłowej procedury procesu reklamacji z tytułu wad towarów i usług sprzedawanych i świadczonych w WarsawApartments, zgodnie z Ustawą nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 40/1964 Dz.U. kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami, obowiązuje następująca procedura reklamacyjna:
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do należytego poinformowania Klienta o warunkach i sposobie reklamacji, w tym, gdzie można złożyć reklamację oraz gdzie dokonać naprawy z tytułu gwarancji.
 3. Niniejszy regulamin reklamacji podlega § 18 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumenta i jest umieszczony w widocznym miejscu dostępnym dla klienta (w biurze WarsawApartments oraz na stronie www.warsawapartments.eu)
 4. Konsument odbierając osobiście towar lub świadczoną usługę, wyraża zgodę na sposób postępowania reklamacyjnego i potwierdza, że ​​zapoznał się z jego treścią.
 5. Na potrzeby niniejszego regulaminu reklamacji przez reklamację rozumie się podjęcie odpowiedzialności za wady towaru lub usługi, a postępowanie reklamacyjne kończy się przekazaniem naprawionego towaru, wymianą towaru, zwrotem ceny zakupu towaru lub usługi, wypłaceniem stosownej zniżki od ceny towaru lub usługi, pisemną prośbą o przejęcie świadczenia lub uzasadnioną odmową.
 6. Prawa i obowiązki konsumenta i usługodawcy regulują odpowiednie przepisy prawne Rzeczpospolitej Polski

 

Art. II Prawo z tytułu odpowiedzialności za wady
W przypadku, gdy klientowi WarsawApartments zostanie dostarczony towar lub usługa niższej jakości lub w mniejszym zakresie niż było wcześniej uzgodnione, albo ma to miejsce zazwyczaj, Klient ma prawo reklamować wszelkie wady świadczonych usług oraz wady zakupionego towaru, w tym prawo do usunięcia, uzupełnienia lub zastąpienia świadczenia nową usługą albo odpowiednią zniżką od uzgodnionej ceny zapłaconych towarów lub usług.

Art. III. Korzystanie z prawa z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacje)

 1. Jeżeli klient stwierdzi przyczyny i fakty, które mogą być przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ewentualną reklamację usługodawcy u kierownika danej placówki, personelu lub innej odpowiedzialnej osoby (zwana dalej „osobą odpowiedzialną“).
 2. Składając reklamację, klient zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich stosownych dokumentów dotyczących świadczenia danej usługi i / lub nabycia towaru (kopia zamówienia, faktura, rachunek itp.), co do której składa reklamację. Bez przedłożenia dowodu zakupu, usługodawca nie ma obowiązku uznania reklamacji. Wady jakościowe żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia klient zgłasza w restauracji lub barze w momencie stwierdzenia wady, bezpośrednio u obsługi.
 3. Jeżeli wady żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia dotyczą ilości i wagi, należy je zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem konsumpcji.
 4. Reklamacje dotyczące wad innych towarów lub usług klient składa w restauracji lub barze, w którym dokonał zakupu towaru lub usługi bez zbędnej zwłoki, na podstawie dowodu zakupu. Bez przedłożenia dowodu zakupu reklamacja może nie być uwzględniona.
 5. Reklamacje dotyczące wad zakwaterowania można zgłaszać w recepcji hotelu bez zbędnej zwłoki. Prawo do reklamacji wad zakwaterowania wygasa, jeżeli klient nie skorzystał z niego do czasu wyjazdu z hotelu.
 6. Składając reklamację, klient zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich stosownych dokumentów dotyczących świadczenia danej usługi lub nabycia towaru, co do którego składa reklamację.

 

Art. IV Terminy wykonalności praw z tytułu odpowiedzialności za wady
1. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym wypadku prawo do reklamacji wygasa. Okresy gwarancji określają postanowienia § 620 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Art. V Współpraca klienta i usługodawcy podczas rozpatrywania reklamacji
1. Klient zobowiązany jest do osobistego udziału w postępowaniu reklamacyjnym, oraz ma obowiązek przekazania obiektywnych informacji na temat świadczonej usługi. Jeżeli wymaga tego charakter reklamacji, klient ma obowiązek umożliwić personelowi dostęp do wynajętego mu pokoju, w celu ustalenia zasadności reklamacji.

Art. VI Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy Regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 1.2.2022
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub aktualizacji procedury reklamacyjnej bez uprzedniego powiadomienia klienta.

 

Usługi noclegowe

Klient ma prawo zażądać bezpłatnego, należytego i terminowego usunięcia wad, a mianowicie:

 1. Wymiany wadliwego lub uzupełnienia drobnego wyposażenia pokoju.
 2. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek technicznych w pokoju (awaria instalacji grzewczej, niskie ciśnienie wody, brak ciepłej wody, awaria prądu itp.), a WarsawApartmentsnie może zaoferować klientowi innego, alternatywnego zakwaterowania, a jeśli mimo tych wad pokój zostanie zaoferowany klientowi, klientowi przysługuje rabat od ceny noclegu za obopólną zgodą lub odstąpienie od umowy przed przenocowaniem oraz zwrot całej zapłaconej ceny za zakwaterowanie. Reklamacje rozpatruje dyrektor lub kierownik recepcji lub upoważniony przez niego pracownik, który jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i podjęcia decyzji o sposobie jej załatwienia. W przypadku braku możliwości załatwienia reklamacji w drodze umowy, osoba kompetentna zobowiązana jest do sporządzenia protokołu reklamacji z klientem w imieniu hotelu. W protokole klient powinien podać dokładne oznaczenie świadczonej usługi lub zakupionego towaru, czas świadczenia usługi lub zakupu towaru oraz opis wady.

 

Pełne dane firmy:

Ostium sp. Z o.o. ul . Szczęsna 26  02-454 Warszawa  Nip 7010379157 Regon 146656782

Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: office@warsawapartments.eu lub telefonicznie: +48 512088143

 

Pełne dane Biura /Obsługa Klienta/Kontakt

Ostium sp. Z o.o.  ul. Kasprzaka 31  01-234 Warszawa

email: office@warsawapartments.eu lub telefonicznie: +48 512088143

 

Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – szczegóły w zakładce Polityka Prywatności.